Top font chữ Tiếng Việt đẹp

Đây là danh sách tổng hợp bộ font chữ Tiếng Việt đẹp trên Google Fonts. Các font chữ này đều hỗ trợ Tiếng Việt có dấu.

#Font chữ Tiếng Việt
1Roboto
2Open Sans
3Montserrat
4Source Sans Pro
5Oswald
6Raleway
7Noto Sans / Serif
8Merriweather
9Nunito
10Lora
11Fira Sans
12Inter
13Quicksand
14Dosis
15Comfortaa

Danh sách các font chữ Tiếng Việt đẹp trên Google Fonts